การจ่ายเงินปันผล (Dividend)

นโยบายการจ่ายเงินปันผลในการลงทุนประเภทนี้แต่ละบริษัทเป็นผู้กำหนดเอง โดยทั่วไปกิจการขนาดเล็กและขนาดกลางต้องใช้เงินจำนวนมากในการหมุนเวียนค่าใช้จ่าย บริษัทจึงอาจไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผลจนกว่ากิจการจะเติบโตมากพอ

การจอง การขายหลักทรัพย์ และการโอนเปลี่ยนมือ

ขั้นตอนการจองซื้อผ่านช่องทาง Equity Crowdfunding นั้นไม่ยุ่งยาก โดยนักลงทุนสามารถยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ได้ตลอดเวลา ยกเว้นว่าหากระยะเวลาการเสนอขายเหลือน้อยกว่า 48 ชั่วโมงจะไม่สามารถยกเลิกการจองซื้อได้ การลงทุนแบบ Equity Crowdfunding มีสภาพคล่องน้อย หลังจากที่ได้ลงทุนไปแล้วหากนักลงทุนต้องการขายหลักทรัพย์ให้แก่นักลงทุนอื่นจะไม่สามารถทำได้ทันที เนื่องจากหลักทรัพย์ประเภทนี้ยังไม่มีตลาดรองที่รองรับการซื้อขาย การขายหลักทรัพย์คืนหรือการเปลี่ยนมือให้นักลงทุนอื่นจึงเป็นไปตามนโยบายของแต่ละบริษัท

ข้อดีสำหรับผู้ประกอบกิจการ

หากบริษัท ต้องการเงินทุนในการขยายกิจการ บริษัทต้องใช้เวลาและความพยายามอย่างมากในการหาผู้ลงทุนรายใหญ่ที่สนใจในธุรกิจ และหากต้องการระดมทุนโดยการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (IPO) ทางบริษัทต้องดำเนินการตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด ส่วนการกู้เงิน ทางบริษัทต้องมีภาระในการชำระคืนดอกเบี้ยและเงินต้น ซึ่งอาจไม่เหมาะกับบริษัทที่ต้องใช้เงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจ และไม่สามารถจ่ายคืนเงินต้นได้ในระยะเวลาอันสั้น บริษัทที่กำลังเติบโต จึงสามารถใช้ Equity Crowdfunding เป็นทางเลือกใหม่ในการระดมทุน เพื่อให้ตอบโจทย์เป้าหมายการใช้เงินทุนของบริษัทได้อย่างเหมาะสม

Equity Crowdfunding เป็นการระดมทุนผ่านทางเว็บไซต์ ซึ่งสร้างความสะดวกต่อทั้งบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์ และนักลงทุน อีกทั้งเจ้าของบริษัทยังสามารถประหยัดเวลาได้มาก การระดมทุนแบบ Crowdfunding ใช้เวลาโดยเฉลี่ยเพียง 3 เดือนเท่านั้น ในขณะที่การระดมทุนรูปแบบอื่นอาจใช้เวลานานกว่ามาก นอกจากนี้ การระดมทุนจากนักลงทุนทั่วไปจำนวนมาก ยังสามารถเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ (PR) เพื่อสร้างโอกาสการระดมทุนในรอบถัดไป

ข้อดีสำหรับนักลงทุน

Equity Crowdfunding เป็นช่องทางให้นักลงทุนได้ร่วมเป็นเจ้าของบริษัทที่ชื่นชอบ และอยากให้การสนับสนุน ซึ่งบริษัทที่กำลังเติบโตเหล่านี้มักจะมีผลิตภัณฑ์ที่แปลกใหม่ และน่าสนใจ นักลงทุนสามารถกระจายการลงทุนไปยังบริษัทที่เปิดระดมทุนได้ เพื่อเป็นการบริหารพอร์ตการลงทุนให้มีความหลากหลายของ Asset Class มากขึ้น

ความเสี่ยง

การลงทุนผ่านช่องทาง Equity Crowdfunding มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากการดำเนินธุรกิจอาจไม่ได้ประสบความสำเร็จเสมอไปและในกรณีที่บริษัทดำเนินกิจการไม่ประสบความสำเร็จนักลงทุนอาจไม่ได้เงินต้นกลับคืนมา หากบริษัทตัดสินใจออกหุ้นเพิ่มทุนนักลงทุนอาจได้รับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิ์ออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม ด้วยเหตุนี้แม้ว่านักลงทุนจะยอมรับในความเสี่ยงที่สูงได้นักลงทุนก็ควรมีการวางแผนการกระจายความเสี่ยงโดยการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอื่นด้วย

ทั้งนี้ การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและความเสี่ยงของการลงทุนผ่านช่องทาง Equity Crowdfuding ก่อนตัดสินใจลงทุน