• ระดมทุน
 • เรียนรู้

ระดมทุน

จะระดมทุนผ่าน dreamaker ได้อย่างไร

เป็นเจ้าของธุรกิจ

เจ้าของบริษัทขนาดย่อม (SMEs) และ Startup ที่มีแผนธุรกิจที่ชัดเจน ปฏิบัติได้จริง เริ่มดำเนินงานมาแล้ว มีการดำเนินงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีบรรษัทภิบาลที่ดี สามารถเสนอการระดมทุนผ่านทางเว็ปไซ Dreamaker Equity ทั้งนี้ผู้ระดมทุนจะต้องกำหนดเป้าหมายเงินระดมทุน และสัดส่วนหุ้นที่ให้แก่ผู้ลงทุน

ผู้ต้องการระดมทุนจะต้องสมัครสมาชิกก่อน จากนั้นสมาชิกที่ต้องการระดมทุนสามารถยื่นระดมทุนผ่าหน้าระดมทุน โดยผู้ระดมทุนจะต้องกรอกรายละเอียดบริษัท แนบ pitch deck ส่งเอกสารข้อมูลทางการเงิน สัญญาทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เอกสารยืนยันตัวตนของผู้มีอำนาจลงนาม และเอกสารเพิ่มเติมตามที่ระบุในหน้าระดมทุน เมื่อเราได้รับเอกสารการเสนอระดมทุนเรียบร้อยแล้วทางทีมงานจะติดต่อกลับไปภายใน 7 วันทำการ เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม อนุมัติ หรือปฎิเสธการระดมทุน สำหรับบริษัทที่ได้รับเลือกมาระดมทุน รายละเอียดของบริษัทที่ยื่นระดมทุน videoนำเสนอธุรกิจ ระยะเวลาการระดมทุน จำนวนเงิน และจำนวนวันที่เสนอระดมทุนจะถูกนำขึ้นแสดงบนหน้า

กำหนดยอดระดมทุน

ก่อนเสนอแคมเปญระดมทุนกับทาง Dreamaker Equity เจ้าของกิจการต้องกำหนดยอดระดมทุนเป้าหมายที่เป็นไปได้ และสัดส่วนหุ้นที่ให้แก่ผู้ลงทุน เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทาง Dreamaker Equity ในการพิจารณา

สมัครสมาชิก

หากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดย่อม (SMEs) หรือธุรกิจ Startup และสนใจที่จะระดมทุนผ่านทางแพลตฟอร์ม Dreamaker Equity สามารถเริ่มทำได้ เพียงสมัครสมาชิกกับทาง Dream Equity แล้วกรอกข้อมูลและแนบไฟล์เอกสารตามที่กำหนดผ่านหน้า ระดมทุน เมื่อทาง Dreamaker Equity ได้รับข้อมูลและเอกสารแล้ว ทางทีมงานจะติดต่อกลับไปภายใน 7 วันเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือแจ้งผลการพิจารณาว่าแคมเปญระดมทุนได้รับการอนุมัติหรือไม่

ตอบรับให้เข้าร่วมระดมทุน

สำหรับบริษัทที่ได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมระดมทุนผ่าน Dreamaker Equity แคมเปญของคุณจะปรากฎอยู่ในหน้า บริษัทที่เปิดระดมทุน พร้อมทั้งรายละเอียดของบริษัท วิดีโอนำเสนอธุรกิจ และข้อมูลระยะเวลาการระดมทุน

ข้อมูลเบื้องต้นที่ผู้ระดมทุนควรจะมี

คุณสมบัติของสมาชิกและธุรกิจเบื้องต้นที่สามารถระดมทุนได้ตามเกณฑ์สำนักงาน กลต.

 • เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย โดยดูจากหนังสือสำคัญของบริษัท
 • ไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • มีการประกอบธุรกิจหรือโครงการธุรกิจที่ชัดเจน และประสงค์จะดำเนินธุรกิจหรือโครงการดังกล่าวโดยใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหลักทรัพย์
 • ไม่เป็นธุรกิจที่ไม่เหมาะสม เช่น การพนัน ธุรกิจที่ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม หรือธุรกิจที่ใช้เป็นช่องทางหลีกเลี่ยงกฎหมาย
 • ไม่เคยเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัดหรือต่อประชาชนเป็นการทั่วไป
 • ไม่เคยเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านผู้ให้บริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์อื่นมาก่อน เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ไม่ปรากฎว่าในช่วง 2 ปีก่อนระดมทุนผ่านระบบ บริษัทมีพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

 • เคยเปิดเผยข้อมูลเท็จหรือไม่ครบถ้วน
 • ไม่อำนวยความสะดวกให้บริษัทที่ให้บริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ในการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้าของการใช้เงินที่ระดมทุนได้ และ
 • ไม่เปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอต่อเนื่องไปภายหลังการเสนอขาย
 • วงเงินการเสนอขายหลักทรัพย์ในอดีตที่ผ่านมา เพื่อนับรวมกับวงเงินในการเสนอขายหลักทรัพย์กับผู้ลงทุนรายบุคคลในครั้งนี้แล้ว มีมูลค่ารวมกันไม่เกิน 40 ล้านบาท และการเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้เมื่อนับรวม 12 เดือนย้อนหลัง ต้องไม่ทำให้มูลค่ารวมของการเสนอขาย ณ วันสิ้นสุดการเสนอขายในรอบนี้กับผู้ลงทุนรายบุคคล มีมูลค่าเกิน 20 ล้านบาท
 • ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายต่างๆ

ขั้นตอนการประเมินผู้ระดมทุน

Dreamaker Equity ได้วางมาตรฐานในการรับการระดมทุนตามเกณฑ์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในตลาด เกณฑ์ขั้นต้นที่ใช้ในการประเมินได้แก่ การให้ผู้ระดมทุนยืนยันตนบริษัท ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นหลัก ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารสำคัญบริษัท การประเมินธุรกิจ ตรวจสอบประมาณการเงิน และเอกสารทางการเงินที่สำคัญ เอกสารสำคัญทางกฎหมาย

เอกสารสำคัญ

บริษัทที่ระดมทุนจะต้องยื่นเอกสารให้ครบถ้วนตามที่ระบุในส่วนของเอกสารสำหรับระดมทุน และให้ความร่วมมือในการส่งเอกสารเพิ่มเติมเมื่อทางบริษัทขอ ได้แก่

 • แบบฟอร์มระดมทุน
 • สำเนาหนังสือรับรองบริษัท
 • สำเนาวัตถุประสงค์การจัดตั้งบริษัท
 • สำเนาหนังสือบริคณสนธิ (บอจ. 2)
 • รายงานการประชุมจัดตั้งบริษัท
 • ข้อบังคับบริษัท
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 • สำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผู้บริหาร
 • งบการเงินย้อนหลัง 3 ปี (ถ้ามี)
 • ธุรกรรมทางการเงินย้อนหลัง 3 เดือน
 • Pitch Deck

Compliance

 • การยืนยันตัวตนของบริษัทที่ระดมเกี่ยวกับ เช่น สัญชาติบริษัท เลขจดทะเบียนบริษัท ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ แหล่งที่มาเงินรายได้ และประเภทธุรกิจ
 • ทำแบบแจ้งข้อมูล (declaration form) ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน การดำรงตำแหน่งกรรมการในรอบปัจจุบัน สัญชาติ คุณวุฒิทางวิชาชีพ (professional qualification)
 • การยืนยันว่าผู้บริหารไม่มีลักษณะต้องห้าม
 • ข้อมูลลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทที่แสดงว่าบริษัทไม่ได้ประกอบธุรกิจที่ผิดกฎหมาย หรือมีการฟ้องร้องทางคดีและกระบวนการทางกฎหมายที่มีนัยสำคัญ

 • การประเมินในเรื่องของขนาดของตลาด (TAM/SAM/SOM)
 • Revenue Model
 • Value Proposition
 • Unit Economics
 • โครงสร้างทางธุรกิจ และบริษัทลูกที่เกี่ยวข้อง

 • ข้อมูลทางการเงินในอดีต เช่น รายได้ กำไร หนี้ ธุรกรรมทางการเงิน และประมาณการทางการเงิน
 • เอกสารทางภาษีย้อนหลัง
 • ความเป็นเหตุเป็นผลของการวางแผนค่าใช้จ่าย และรายได้ในอนาคต
 • มูลค่ากิจการจากการประมาณการทางการเงิน
 • แนวทางการจ่ายผลตอบแทนให้แก่นักลงทุน เช่น นโยบายการจ่ายเงินปันผล แผนการควบรวมกิจการ หรือแผนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (IPO)

 • ข้อมูลการจดทะเบียนบริษัท รายชื่อผู้ถือหุ้น สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 • การเปิดเผยข้อมูลของการเสนอขายหุ้น เช่น ประเภทหุ้นที่ออกเสนอขาย สิทธิของผู้ถือหุ้น
 • เปิดเผยข้อมูลการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ตรวจสอบความเป็นเจ้าของสิทธิบัตร (ถ้ามี)
 • สัญญากู้เงินกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพตามที่บริษัทบริษัทแจ้ง
 • สิทธิพิเศษทางภาษี และเงินที่ได้รับการสนัยสนุนจากโครงการทั้งภาครัฐ และเอกชน