• ลงทุน
  • ระดมทุน
  • เรียนรู้
  • เกี่ยวกับเรา

เงื่อนไขการให้บริการ

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ (Terms of Service)

การเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ ตลอดจนการเปิดหน้าเว็บต่าง ๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้งานเว็บไซต์ (“ท่าน”) ตกลงและยินยอมที่จะปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท ดรีมเมคเกอร์ อิควิตี้ คราวด์ฟันดิ้ง จำกัด (“บริษัทฯ”) กฎหมายที่ใช้บังคับ ตลอดจนข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้ ทั้งที่กำหนดไว้เป็นการทั่วไปและที่ได้กำหนดไว้โดยเฉพาะเจาะจงในส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้ทั้งหมด (“ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้”) โดยท่านรับทราบและตกลงว่าข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ที่กำหนดไว้นั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องมีการบอกกล่าวล่วงหน้า ยกเว้นนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้จะมีการเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์นี้ และเมื่อท่านได้เข้าใช้เว็บไซต์นี้ภายหลังการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว ย่อมถือว่าท่านตกลงยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ทั้งหมดตามที่ได้เปลี่ยนแปลงแล้ว ดังนั้นท่านจึงควรติดตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ที่กำหนดไว้นี้อยู่เสมอ ทั้งนี้ หากท่านไม่เห็นด้วยหรือประสงค์ที่จะปฏิเสธความมีผลผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานใด ๆ ขอให้ท่านยุติการเข้าชมและการใช้งานเว็บไซต์นี้

1. การใช้เว็บไซต์และทรัพย์สินทางปัญญา

1.1 ชื่อ ภาพ ตราสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายการค้าอื่น ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรือบุคคลภายนอก ตลอดจนผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ หรือบุคคลภายนอกเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลภายนอก ท่านไม่สามารถนำไปใช้ เผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาตไม่ว่าโดยกรณีใดๆทั้งสิ้น

1.2 บริษัทฯ เป็นเจ้าของ และถือครองสิทธิ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ใน (ก) แพลตฟอร์ม (ซึ่งรวมถึงกระดานข่าวและแถบข้อมูลแจ้งข่าวสาร) (ข) ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และสิ่งอื่นที่ใช้ในการให้บริการ และ (ค) บรรดาข้อมูล ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูล ฐานข้อมูล เอกสาร ภาพที่อยู่ในระบบออนไลน์ (online graphics) ภาพและเสียง (audio and video) บนแพลตฟอร์มที่เป็นข้อมูลที่เป็นทรัพย์สินและเป็นความลับที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ท่านต้องไม่ทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข แยกองค์ประกอบ ทำวิศวกรรมย้อนกลับ เผยแพร่ ส่งต่อ แจกจ่าย โฆษณา แสดง จัดแสดง หรือขายข้อมูลที่เป็นทรัพย์สิน ใบอนุญาต หรือสร้างงานสืบเนื่อง หรือดัดแปลงจากแพลตฟอร์ม บริการ หรือข้อมูล ผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่ได้รับจากแพลตฟอร์ม เว้นแต่ได้อนุญาตโดยชัดแจ้งจากบริษัทฯ นอกจากนี้ ท่านต้องไม่แยกองค์ประกอบ หรือทำวิศวกรรมย้อนกลับ หรือพยายามค้นหารหัสต้นฉบับ (source code) ของเนื้อหาใด ๆ บนแพลตฟอร์ม ยกเว้นในกรณีเฉพาะที่บริษัทฯ ได้อนุญาตไว้อย่างชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร

1.3 การที่ท่านส่ง ลง แสดง หรือเผยแพร่เนื้อหาบนหรือผ่านแพลตฟอร์ม ถือว่าท่านอนุญาต ให้บริษัทฯ ทำซ้ำ ดัดแปลง และเผยแพร่เนื้อหาดังกล่าวบนแพลตฟอร์มเพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดง เผยแพร่ และโปรโมทแพลตฟอร์มหรือบริการอื่นของบริษัทฯ ได้ทั่วโลกโดยท่านจะไม่เรียกร้องค่าตอบแทนใดๆ และท่านอนุญาตให้บริษัทฯ ใช้เนื้อหาดังกล่าว ซึ่งรวมถึงความคิด งานประดิษฐ์ แนวความคิด เทคนิค หรือความรู้เชิงกระบวนการ (Know-How) ที่เปิดเผยในเนื้อหาดังกล่าว เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ รวมถึงเพื่อการพัฒนา และ/หรือการตลาดของบริการของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะเก็บบันทึกหลักฐานของเนื้อหาดังกล่าวทั้งหมด ซึ่งรวมถึงเนื้อหาที่ท่านได้ลบทิ้งหรือนำออกไป

2. ข้อสงวนสิทธิและข้อจำกัดความรับผิด

2.1 การรับความเสี่ยง ท่านรับทราบว่ามีความเสี่ยงด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ความเสี่ยงด้านความวิบัติ ความเสี่ยงจากความผิดพลาดในการส่ง และความเสี่ยงเกี่ยวกับการไม่สามารถใช้ข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์ได้อย่างต่อเนื่องหรือในเวลาที่ต้องการ (availability risk) ที่เกี่ยวข้องกับการใช้แพลตฟอร์ม และตกลงรับความเสี่ยงดังกล่าวเท่าที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้กระทำได้ ท่านตกลงให้บริษัทฯ ไม่ต้องมีความรับผิดหรือรับผิดชอบต่อความเสียหายประเภทใด ๆ และท่านยินยอมให้บริษัทฯ หลุดพ้นจากสิทธิเรียกร้องใดที่ท่านอาจมีเกี่ยวกับหรืออ้างอิงกับความเสี่ยงข้างต้นและความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงดังกล่าว ไม่ว่าบริษัทฯ จะได้รับแจ้งหรือทราบถึงความเป็นไปได้ที่จะมีความเสี่ยงดังกล่าว

2.2 การยกเว้นความรับผิด เท่าที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้กระทำได้ ท่านตกลงและรับทราบว่าบริษัทฯ (และกรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ตัวแทน บริษัทในเครือ บริษัทย่อย ผู้รับจ้าง ผู้จัดหา ผู้สืบสิทธิ หรือผู้รับโอนสิทธิของบริษัทฯ) ไม่ต้องรับผิดต่อท่านในความเสียหายโดยตรงหรือโดยอ้อม ความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง ความเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ ความเสียหายพิเศษ หรือความเสียหายเชิงลงโทษที่เกิดกับท่านหรือบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากข้อเรียกร้องตามสัญญา ละเมิด (รวมทั้งกรณีที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อ) การปฏิบัติผิดหน้าที่ตามกฎหมาย หรือกรณีอื่น ซึ่งเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องดังต่อไปนี้
(ก) การไม่สามารถใช้แพลตฟอร์มได้อย่างต่อเนื่อง และ/หรือการที่ท่านเข้าถึงหรือใช้ (หรือการที่ท่านไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้) แพลตฟอร์ม
(ข) ความล้มเหลวของระบบ
(ค) ความไม่ถูกต้องของข้อมูลเกี่ยวกับระบบ
(ง) การไม่ได้รับหรือความล่าช้าในการได้รับคำสั่งเนื่องจากเกิดความล้มเหลวกับระบบของท่าน สิ่งอำนวยความสะดวกอื่น หรือลิงก์โทรคมนาคมที่ใช้ในการส่งคำสั่ง
(จ) ความล่าช้าในกรณีที่เนื้อหาของคำสั่งมีความกำกวม ไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง
(ฉ) การใช้แพลตฟอร์มหรือวิธีการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
(ช) การละเมิดความปลอดภัยหรือการใช้ระบบหรือสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต และความวิบัติหรือความผิดพลาดในการส่งที่เกี่ยวกับระบบของท่านหรือสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น
(ซ) การกระทำหรืองดเว้นการกระทำของผู้ประกอบการสื่อสารโทรคมนาคม ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต หรือผู้ให้บริการอื่น
(ฌ) การใช้สิทธิอย่างใดอย่างหนึ่งของบริษัทฯ ตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้นี้
(ญ) การที่บริษัทฯ ยึดถือตามข้อมูลที่ท่านส่งให้กับบริษัทฯ
(ฎ) การสูญเสียรายได้หรือโอกาสทางธุรกิจ การสูญเสียกำไร การสูญเสียเงินสะสมหรือธุรกิจที่คาดหมายไว้ การสูญเสียข้อมูล การสูญเสียค่าความนิยม หรือการสูญเสียมูลค่าของอุปกรณ์รวมทั้งซอฟต์แวร์ หรือ
(ฏ) กรณีหรือเหตุการณ์ใดที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ซึ่งรวมทั้งเหตุสุดวิสัย

2.3 การรับผิดชดใช้ให้กับบริษัทฯ ท่านจะรับผิดชดใช้ความเสียหายต่าง ๆ ในจำนวนสูงสุดเท่าที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาต ให้แก่บริษัทฯ ตลอดจนกรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงานและตัวแทนของบริษัทฯ ซึ่งความเสียหายดังกล่าวรวมถึงค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย ค่าบริการด้านวิชาชีพอื่น ๆ สำหรับการดำเนินการเกี่ยวกับข้อพิพาท หรือเพื่อต่อสู้คดี ฟ้องร้อง หรือดำเนินกระบวนการใดที่บริษัทฯ (ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม) เป็นผู้ดำเนินการ หรือในกรณีที่บริษัทฯ ถูกฟ้องร้องไม่ว่าในเขตอำนาจใดก็ตาม เนื่องจาก เกี่ยวกับ หรือเกิดขึ้นจาก (1) การที่ท่านใช้แพลตฟอร์มหรือบริการ (2) การดำเนินการเกี่ยวกับแพลตฟอร์มของบริษัทฯ หรือการให้บริการตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้นี้ เว้นแต่ในกรณีที่ความเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้นโดยตรงจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือความผิดโดยจงใจของบริษัทฯ หรือเกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือความผิดโดยจงใจของกรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน หรือตัวแทนของบริษัทฯ นอกจากข้อกำหนดทั่วไปข้างต้น ท่านตกลงที่จะรับผิดชอบชดใช้ความเสียหายที่บริษัทฯ ได้รับ (ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม) จากกรณีดังต่อไปนี้
(ก) การที่ท่าน และ/หรือผู้รับมอบอำนาจของท่านผิดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้นี้หรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้นี้
(ข) การที่บุคคลใดใช้วิธีการเข้าถึงของท่านหรือใช้แพลตฟอร์มหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มโดยไม่ได้รับอนุญาต
(ค) ความล้มเหลวหรือการทำงานที่ผิดปกติในระบบที่ใช้เกี่ยวกับแพลตฟอร์มของท่าน
(ง) การที่ท่านนำไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือรหัส agent โปรแกรม macros หรือชุดคำสั่งซอฟต์แวร์อื่นหรือส่วนประกอบของฮาร์ดแวร์ที่เป็นอันตราย สร้างความเสียหาย หรือสร้างความวิบัติ ซึ่งได้รับการออกแบบให้สามารถอนุญาตให้มีการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตได้มาใช้ ซึ่งมีผลกระทบหรือทำให้แพลตฟอร์ม ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และ/หรือระบบอัตโนมัติอื่นของบริษัทฯ ล้มเหลวหรือทำงานผิดปกติ
(จ) การที่ท่านให้ข้อมูลหรือเอกสารที่ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือทำให้เข้าใจผิดในสาระสำคัญ หรือที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นเช่นนั้นกับบริษัทฯ หรือการที่ท่านงดเว้นที่จะให้ข้อเท็จจริงและข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งทำให้ข้อมูลที่บริษัทฯ ยึดถือไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือทำให้เข้าใจผิด
(ฉ) การใช้สิทธิของบริษัทฯ ตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้นี้
(ช) การที่บริษัทฯ ทำตามคำสั่งหรือยึดถือตามคำสั่ง
(ซ) การที่ท่านใช้หรือไม่ใช้แพลตฟอร์ม
(ฌ) ผู้รับมอบอำนาจของท่าน ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของท่าน หรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวกับการที่บริษัทฯ จัดเก็บ ใช้ ประมวลผล เปิดเผย หรือส่งผ่านข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าว
(ญ) เนื้อหาที่ท่านลงไว้บนแพลตฟอร์ม
(ฎ) ข้อมูลที่อยู่ในคำสั่งหรือที่ท่านส่งให้กับบริษัทฯ ทางอื่นฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอกซึ่งรวมทั้งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

3. การเชื่อมโยงเว็บไซต์

เว็บไซต์นี้มีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ (“เว็บไซต์ที่เชื่อมโยง”) การเชื่อมโยงนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานเท่านั้น โดยเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนี้มิได้อยู่ในความรับผิดชอบหรือภายใต้ความควบคุมของบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯ จึงไม่อาจให้การรับรองในความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความมั่นคงปลอดภัยในการใช้งานเว็บไซต์ดังกล่าว ขอให้ผู้ใช้งานศึกษาข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ดังกล่าว

4. ข้อตกลงการใช้งานกระดานสนทนา (Comments) และ แถบข้อมูลแจ้งข่าวสาร (Issuer News)

ท่านรับทราบและตกลงว่า บริษัทฯ มีสิทธิในการลบกระทู้ หัวข้อสนทนา ข้อความ หรือระงับสิทธิการใช้งานกระดานสนทนา (Comments) หรือ แถบข้อมูลแจ้งข่าวสาร (Issuer News) ของท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งหรือชี้แจงเหตุผลให้ท่านทราบไม่ว่ากรณีใด ๆ

5. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสำหรับการใช้งานเว็บไซต์นี้ เช่น ข้อมูลที่ท่านลงทะเบียน ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน และ/หรือข้อมูลอื่นใดของท่านได้รับความคุ้มครองภายใต้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) โดยท่านสามารถศึกษาข้อมูลได้จาก Privacy Policy

6. นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์

บริษัทฯ ได้เลือกใช้เทคโนโลยี มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการทำธุรกรรมบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อป้องกันข้อมูลของท่านในระหว่างการส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายการสื่อสาร หรือจากการถูกโจรกรรมข้อมูลโดยบุคคลหรือเครือข่ายอื่นทุกระบบที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้ามาเชื่อมต่อกับเครือข่ายของบริษัทฯ เช่น Firewall และการเข้ารหัสแบบ Secured Socket Layer (SSL) เป็นต้น

7. รหัสประจำตัว (User ID) และรหัสผ่าน (Password)

ในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ด้วยการเข้าสู่ระบบ (Login) ท่านจะต้องมีรหัสประจำตัว (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของตนเอง โดยท่านจะต้องเก็บรักษารหัสประจำตัว (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของตนเองไว้เป็นความลับ การเข้าใช้งานและทำรายการใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าสู่ระบบ (Login) ผ่านรหัสประจำตัว (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของท่านให้ถือว่าการกระทำดังกล่าวถูกต้องสมบูรณ์ และเป็นการกระทำของท่านเอง หากมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้น ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ท่านจะต้องรับผิดชอบในการกระทำดังกล่าวทุกประการ และท่านตกลงจะไม่โต้แย้งหรือเรียกร้องให้บริษัทฯ รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายแทนท่านทุกกรณี

8. การละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้

ในกรณีที่มีการละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะจำกัด ระงับ หรือยกเลิกบัญชีของท่าน หรือการดำเนินการของแพลตฟอร์มหรือบริการใดไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือถาวรในเวลาใดก็ได้โดยให้มีผลทันที

9. ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ทั้งหมด

ในกรณีที่เนื้อหาส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้นี้ ตกเป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ตามกฎหมาย ให้ถือว่าการเป็นโมฆะ หรือการไม่สามารถบังคับใช้ได้นั้น แยกออกจากส่วนอื่นของข้อตกลง และท่านยังคงยอมรับให้ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ในส่วนอื่นสามารถบังคับใช้ได้

10. กฎหมายที่บังคับใช้บังคับและเขตอำนาจ

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายไทย ทั้งนี้ ข้อพิพาทใดที่เกิดขึ้นจากหรือที่เกี่ยวกับข้อตกลงนี้ และ/หรือเอกสารที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้ รวมทั้ง ข้อสงสัยเกี่ยวกับการมีอยู่ ความมีผลตามกฎหมาย หรือการสิ้นสุดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ให้ศาลในประเทศไทยเป็นผู้ตัดสินชี้ขาด ซึ่งทั้งท่านและบริษัทฯ ยินยอมอย่างไม่มีเงื่อนไขและไม่สามารถเพิกถอนได้ที่จะอยู่ภายใต้เขตอำนาจของศาลในประเทศไทยซึ่งเป็นศาลที่มีเขตอำนาจแต่เพียงผู้เดียว